ថ្នាំផ្សះរុក្ខជាតិនិងក្លិនក្រអូប

សូមពិនិត្យមើលការជ្រើសរើសរបស់យើង ចល័ត និង ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកលើតុ ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើជាមួយឱសថស្ងួតនិងការលាយក្លិនក្រអូប។ សូមរីករាយជាមួយរសជាតិធម្មជាតិសុទ្ធសាធនៃឱសថដែលអ្នកចូលចិត្តនៅក្នុងចំហាយណាមួយដែលបង្កើតដោយគោលបំណងទាំងនេះ

ថ្នាំផ្សះរុក្ខជាតិនិងក្លិនក្រអូប