ថ្ម Vape

ថ្មគឺជារបស់សំខាន់នៅក្នុងកញ្ចប់វ៉ូបរបស់អ្នក។ អាគុយវ៉េបផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់ឧបករណ៏ដែលកំដៅអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកហើយប្រែរាវរបស់អ្នកទៅជាចំហាយ។ ការធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមានថ្មត្រឹមត្រូវនឹងធានាថាចរន្តអគ្គិសនីត្រឹមត្រូវហូរទៅឧបករណ៏។ យើងមានអាគុយស្តង់ដារនិងអាគុយម៉ូឌែលដែលក្នុងករណីភាគច្រើនសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកនិងកាបូបឬកាបូបរបស់អ្នក។

ប្រើតម្រងតាមប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីតម្រៀបតាមក្រុមហ៊ុនផលិត

ថ្ម Vape