ចង្ក្រាន

ការប្រើផេះគឺជាការចម្រាញ់ច្រើនជាងការបាចផេះរបស់អ្នកនៅលើឥដ្ឋដូច្នេះបន្តទៅមុខទៀត។ ធ្វើឱ្យខ្លួនអ្នកមានភាពថ្មីថ្មោងឬថ្មីថ្មោងដែលមានផេះផង់ជាដែកឬកញ្ចក់។

ដូចដែលវានិយាយនៅលើផេះមួយនៃ“ សូមឱ្យមានតែផេះល្អបំផុតដែលនៅសល់នៅក្នុងផេះផេះ RAW នេះ - គ្មាន SCHWAGS សូម”

តែងតែផ្តោតលើផេះល្អបំផុតនៅក្នុងផេះអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកកំពុងចូលទៅ។

ចង្ក្រាន