ភ្លើងនិងការប្រកួត

ហាងនាគក្បាលមានលក់ទាំងអណ្តាតភ្លើងនិងចង្កៀងស្តង់ដារដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក។ រាល់ចង្កៀងដែលយើងលក់គឺអាចបញ្ចូលឡើងវិញបានដោយប្រើហ្គាសប៊ូតាន។

 

ភ្លើងនិងការប្រកួត