ម៉ាស៊ីនកិនស្មៅឬម៉ាស៊ីនកិនថ្នាំជក់

ម៉ាស៊ីនកិនស្មៅឬម៉ាស៊ីនកិនថ្នាំជក់អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកិនឬកិនថ្នាំជក់របស់អ្នកឬលាយឱសថតាមច្បាប់ចូលទៅក្នុងដីល្អ។ ម៉ាស៊ីនកិនស្មៅមានរាងខុសៗគ្នាទំហំសម្ភារៈនិងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។ ការរចនាទូទៅបំផុតនៃម៉ាស៊ីនកិនស្មៅឬម៉ាស៊ីនកិនថ្នាំជក់គឺជារាងកាយរាងស៊ីឡាំងដែលមាន ៣ ឬ ៥ បន្ទប់រួមទាំងកន្លែងទុកដាក់និងផ្នែកបង្វិលធ្មេញឆ្លាមដើម្បីកិនមាតិកា។

ដូច្នេះសូមចាប់ម៉ាស៊ីនកិនថ្នាំជក់ឬម៉ាស៊ីនកិនស្មៅនៅថ្ងៃនេះហើយពេញចិត្តចំពោះម៉ាស៊ីនកិន

ម៉ាស៊ីនកិនស្មៅឬម៉ាស៊ីនកិនថ្នាំជក់