កែវលក់ពពុះ ការប្រមូលលលាដ៍ក្បាល | ដល់ពេលជប់លៀងមុខរបស់អ្នកហើយ

កែវលក់ពពុះ ការប្រមូលលលាដ៍ក្បាល | ដល់ពេលជប់លៀងមុខរបស់អ្នកហើយ

ចែករំលែកប្រកាសនេះ ...

ប្រកាសក្រោយ

យោបល់

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ